video

0 Flares 0 Flares ×

En aquest video es mostren diverses tècniques
utlilitzades per a la realització d’una peça

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Email to a friend 0 Flares ×